Om vassbäck

Vassbäcks udde

Vassbäcks udde

Vassbäck är en halvö som ligger i övergången mellan den flikiga bohusländska klipp- och skärgårdskusten och Hallands flacka och öppna kustremsa som domineras av strandängar, betesmarker och sanddyner. Halvön avgränsas mot öster av Varbergsvägen. I strandlinjen på utsidan udden härskar klippkusten och havet, berget är naket och den av sydvästen vindpinade vegetationen tar skydd i skrevorna. Uppåt höjden tilltar växtligheten successivt, först som buskar och ljungmattor, efterhand upp mot höjdryggens topp möter resligare skog med blandade barr- och lövträd. Öster om höjdryggen är klimat och jordmån gynnsammare och växtligheten än rikare.

Historien är närvarande i Vassbäck, som i all kulturmark, men människans närvaro på platsen är av relativt ungt datum. Den nuvarande bebyggelsens spår kan i huvudsak spåras till 1900- talets andra hälft.

Historiska kartor över Vassbäck

Historiska kartor över Vassbäck

Vassbäckshalvön var länge obebyggd, men togs i anspråk för jordbruk i slutet på 1800-talet i samband med att järnvägen drogs fram.

Jordbruken bedrevs i den näringsrikare jorden i sänkan på insidan av höjdryggen. Möjligen användes höjden som utmark, men i stort sett betraktades den som oanvändbar. Utbyggnaden av sommarhusen innebar en förtätning av bebyggelsen på Vassbäck och tillkom huvudsakligen mellan 1940 och 1960. En konsekvens av semesterlagen 1938, stadstillväxten och bilismens framväxt.

Utbyggnaden skedde genom avstyckningar från jordbruksfastigheterna Hallen, Freadal, Flamsnäs och Nortorp. Den första avstyckningsplanen är daterad till 1939. De flesta som byggde sommarhus i området köpte tomter innanför höjdryggen, i lä för den förhärskande sydvästen. Endast ett fåtal tomter hamnade uppe på höjdryggen eller på dess utsida, med utsikt över havet.

Med åren har många av de tidigare sommarhusen i Vassbäck omvandlats till permanentbostäder, byggts till och byggts om. Vägar har asfalterats och kommunalt vatten och avlopp har dragits fram. Vassbäck har alltmer fått karaktär av ett traditionellt småhusområde.


Större karta