Näsbergsvägens Samfällighetsförening

Näsbergsvägens Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Flamsnäs ga-4. Denna bildades 1958 och omfattade då 118 fastigheter varav övervägande delen var fritidshus. Sedan dess har antalet fastigheter ökat till ca 150, många av fritidshusen har omvandlats till åretruntboende, vilka idag utgör mer än 50% av bostäderna i området.

Föreningen ansvarar för ca 4 km väg enligt kartan nedan.

Medlem i föreningen är den som äger en fastighet i anslutning till vägområdet. Vilka fastigheter detta är framgår av Lantmäteriets förrättningshandlingar som finns att tillgå hos styrelsen.

 

Flamsnäs GA:4 2021

Flamsnäs GA:4 2021

Vill du komma i kontakt med föreningen? Skicka ett email till nasbergsvagen@gmail.com.

avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 5 augusti 2018, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

 

Se bifogad kallelse med dagordning.

Välkomna!

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 6 augusti 2017, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Godkännande av mötets utlysande
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Punkter från föregående protokoll
 10. Styrelsens verksamhetsrapport
 11. Kassörens rapport
 12. Revisionsberättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvoden till styrelse och revisorer
 15. Fastställande av vägavgifter
 16. Val av ordförande för kommande mandatperiod på två år
 17. Val av två ledamöter för kommande mandatperiod på två år
 18. Val av två suppleanter på ett år
 19. Val av revisor på två år
 20. Val av revisorsuppleant på ett år
 21. Val av valberedning på ett år
 22. Motioner
 23. Regler för debitering av slitageavgift
 24. Övriga frågor
 25. Avslutning

Handlingar finns att tillgå hos ordförande Stefan Nybonn, Näsbergsvägen 79 från och med den 29 juli, 2017.

Välkomna! Kaffe serveras.

Styrelsen

 

 

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Städdax!

Städdax!

Efter ett par års uppehåll så är det nu dags för vårstädning utefter Näsbergsvägen.

När? Lördagen den 13 maj kl 10.00.

Vi träffas vid gungställningen som ligger ungefär halvvägs utmed Näsbergsvägen.

Vad behövs? Spadar, krattor, sopborstar och busksaxar.

Ju fler vi är ju fortare går det!
Vi avslutar med en lättare fika.
Vi ses!

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Den 7 augusti klockan 10:00 håller Näsbergsvägens samfällighetsförening årsmöte vid Kuggaviksgården. Dagordning finns att läsa på anslag som är uppsatta efter vägen. Kaffe serveras.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Årsmöte.

Årsmöte.

Årsmötet hålls söndagen den 2 augusti 2015, kl 10.00 i Freadals Trädgårdscafé. Agenda enligt bifogad kallelse.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar
Information

Information

Årsmötet hålls söndagen den 3 augusti 2014, kl 10.00 i Freadals Trädgårdscafé. Agenda enligt bifogad kallelse.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar
Städdag

Arbetsdag

Som ni säkert har sett så är nu arbetena på Näsbergsvägen i stort sett avslutade. Arbetet, som har utförts av Skanska, har gått helt enligt planerna och det känns skönt att vi nu har en fin väg att åka på i sommar. En väg som förhoppningsvis håller i många år!

Vi hoppas att arbetena inte vållade några större störningar och vi vill passa på att tacka för er medverkan till att allt fungerat så bra som vi uppfattat att det faktiskt har gjort.

Den fina vägen riskerar, trots vägbulor, att inbjuda till en ökad hastighet. För allas vår trevnad och säkerhet ber vi dig tänka på att alltid köra med stor försiktighet och uppmana dina gäster att göra likaså!

Som en komplettering till upprustningen av vägen tänkte vi nu passa på att också snygga till vägområdet på vår årliga arbetsdag som i år blir lite senare än vanligt på grund av asfalteringen. Lördag 14 juni kl 10.00 hjälps vi åt att utföra enklare arbete under trevliga former.

Vi samlas vid gungorna på Näsbergsvägen nära Nyhléns väg kl 10.00, då styrelsen informerar om vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Alla kan vara med och är varmt välkomna. I år har vi planerat att utföra följande:

 • Plocka skräp utmed vägen
 • Klippa gräset efter kanterna så medtag gärna trimmer
 • Sätta upp resterande varningsskyltar vid vägbulor, tag gärna med spett och spade
 • Tvätta av och rikta upp vägskyltar

Vi delar in oss i mindre grupper som får olika arbetsuppgifter. Efter uträttat arbete bjuder vi på fika vid gungorna (ca kl 11.30-12.00).

Ta med redskap, som exempelvis kratta, spade, sekatör/häcksax, skottkärra. Vi tar gemensamt hand om allt vi klipper ner.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Om ni har några frågor, kontakta gärna:
Börje Bergström Ordförande 0705-746786
Ingela Svahlin Kassör 0738-044550

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Vägarbete

Vägarbete

Den 22 april påbörjas arbetet med reparation och asfaltering av Näsbergsvägen i enlighet med tidigare till medlemmarna utskickad information. Entreprenaden har nu upphandlats av Skanska och arbetet kommer att påbörjas den 22 april. Arbetet beräknas kunna avslutas under vecka 19.

Statligt bidrag har erhållits för viss del av arbetet. Resterande kostnad finansieras via fonderade medel samt uttag av en extra avgift från föreningens medlemmar.

Ytterligare information om arbetet samt den extra avgiftens storlek skickas under v 17 brevledes till föreningens medlemmar.

Under arbetets gång kommer trafikomläggning att göras under vissa tider och framkomligheten begränsas därmed. Trafiken leds då om längs Kuggaviksvägen. Åsa Höjdväg kommer också att öppnas för trafik vid behov. Vi kommer naturligtvis att tillsammans med entreprenören att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar.

Vi hoppas på er förståelse och medverkan så att arbetet går så effektivt som möjligt. Försök att långt som möjligt undvika större transporter under tiden för entreprenadarbetet.

Räddningstjänst, renhållning och posten har informerats om arbetet.

Bosse Hjalmarsson kommer att vara föreningens ansvarige för att på plats följa upp arbetet. Mobil: 0705 278 387.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Kommentarer inaktiverade för Reparation och asfaltering av Näsbergsvägen
avatar
Vägarbete

Vägarbete

Vid Näsbergsvägens Samfällighetsförenings ordinarie årsmöte den 4 augusti 2013 fattades ett enhälligt beslut om reparation och asfaltering av Näsbergsvägen enligt nedan.

Bakgrund till beslut

Näsbergsvägens samfällighetsförening förvaltar en 1,1 km lång asfalterad väg (kallad huvudväg här). I bilaga 1 redovisas vägens sträckning (punkt 1 till 7).

Genom åren har trafiken på vägen ökat mycket på grund av större antal året-runt boende, tung trafik för byggnation mm. Denna ökning i kombination med en åldrande väg har genererat krackeleringar/sprickor i asfaltbeläggning som i sin tur medför “potthål” vilka nu och framöver kräver mer omfattande åtgärder är hittills genomförda lagningar.

Utöver sprickor och potthål har vi markanta sättningar på raksträckan (mellan punkt 3-4 i bilaga 1) som kräver mer omfattande reparationsåtgärder.

För mer information beträffande omfattning av reparation och asfaltering, tidplan och finansiering, se bilagt informationsblad.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar