avatar
Information.

Information.

 • Eldning – Kungsbacka kommun har den 12 april 2024 fattat ett nytt beslut i frågan om eldning på egen tomt. Sammanfattningsvis är det nu åter tillåtet att på egen tomt elda torra kvistar och ris. Komposterbart såsom löv skall även fortsättningsvis lämnas för återvinning.
  Se även kommunens informationssida

Stig Karlsson
Ordförande

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Städdag och eldning Per i dag synes det vara tämligen skräpfritt längs våra vägar och stränder varför allmän städdag inte genomföres denna vår. Sett till dagens situation vid eldningsplatsen blir det inte heller någon eldning nu i april. Vattenfall har ännu inte kunnat ange något bestämt datum för färdigställande av platsen. Jag återkommer i det fall någon ändring skulle ske i närtid. Från 2024 krävs också dispens från kommunen för att genomföra den gemensamma eldning som är en gammal tradition vår och höst.
 • Årsavgift Betalning av årsavgiften i tid fungerar mycket dåligt. Vid senaste betalningsfristens utgång hade 1/3 av fastighetsägarna inte betalat. Detta förorsakar vår kassör onödigt arbete och tidsspillan med förnyade utskick och efterkontroller. Vänligen respektera sista betalningsdag. Meddela aktuella telefonnr. till vår kassör.
 • Avstängning Nortorpsvägen I närtid skall en vägtrumma bytas under övre delen Nortorpsvägen som då spärras av under en kortare period.
 • Eldning egen tomt Från och med den 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i ”Avfallsförordningen”. En av konsekvenserna av detta är, att eldning av avfall i någon form, och oavsett metod, på egen tomt inte längre är tillåten. Läs vidare på kommunens hemsida.
 • Asfalteringsarbeten Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025 efter avslutad nybyggnation Svartnäsvägen. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter, eller annat, kan ha detta i åtanke för samkörning. Kontaktuppgifter till entreprenör kommer efter avklarat anbudsförfarande.
 • Årsmöte 2024 Årsmötet äger rum den 8 juni kl 10.00 på Freadals gård.
 • Motioner till Årsmöte 2024 För att behandlas vid Årsmötet skall eventuella motioner i original, undertecknade av fastighetsägaren/na, vara styrelsen tillhanda senast den 30 april via mail eller brevlåda. Postadress ordförande: Nortorpsvägen 20, 43961 Frillesås.
 • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.

Kontakt med styrelsen

Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Städdag och eldning – Vår eldningsplats har nu ockuperats av en stor grushög som omöjliggör eldning denna gång. Hur det blir fortsättningsvis är osäkert då en byggnad planeras uppföras i direkt anslutning till den öppna grusplanen. I nuläget är det oklart om byggnadslov kommer att beviljas för detta, men vår förhoppning är, att vi skall kunna elda som vanligt till våren. Liksom vid städdagen i våras, är det väldigt begränsad nedskräpning i området varför styrelsen beslutat inställa städdagen denna höst.
 • Asfalteringsarbeten – Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sett till påbörjade nybyggnationer, och möjliga nya skador på vägnätet, är det inte ekonomiskt hållbart att dela upp arbetet. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter samtidigt, kan ha detta i åtanke.
 • Parkslide – Var uppmärksam på invasiva arter i vårt område. Vid gränsen till Rågelunds camping har beståndet åtgärdats.
 • Anslagstavlor – Anslagstavlorna har fått nya kartor som nu är på plats. Nästa steg är att byta ut ställningarna.
 • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.
 • Kontakt med styrelsen – Stig Karlsson ersätter tillfälligt Conny Lingmerth som ordförande och kontaktperson.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, conny.lingmerth@gmail.com
Vice Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen presenterar ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende gentemot sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en undertecknad, av fastighetsägaren/-na, fullmakt som lämnas till granne/styrelsen. Det är av vikt att du deltar/ger fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Ni behöver ta ställning till följande:
  1. Samtliga fastigheter föreslås ha tre (3) andelar vilket innebär att samtliga fastigheter (året-runt och sommarboende) betalar en årsavgift om ettusen femhundra (1500) kronor per år inkl. moms.
  2. Båtbrygga 1 och 2 får samma antal andelar. D.v.s. femton (15) andelar vardera.
  3. De båda campingarna, Rågelund och Bollebygd, får samma antal andelar. D.v.s. arton (18) andelar vardera.
  4. Tennisföreningen höjs från en (1) andel till tre (3) andelar.

  Det är av vikt att vi alla låter våra röster i denna historiska fråga bli hörda. Om du inte kan delta under årsmötet ber vi dig att rösta genom fullmakt!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 22 april kl. 10.00, vi öppnar upp grinden torsdag den 6 april, Skärtorsdagen, och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2023 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Vägunderhåll 2023 – Utöver normalt underhåll kommer vägskyltar successivt bytas ut och nya områdestavlor att ersätta de gamla.
 • Årsmötet är planerat till lördag den 3 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte som sker 9 maj. Här kommer även information och förslag att skickas ut avseende styrelsens förslag till förändring av andelstalen, se nedan.
 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen kommer att presentera ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende och sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en av fastighetsägaren/-na undertecknad fullmakt som lämnas till granne/styrelsen, mer information kommer tillsammans med kallelsen till årsmötet. Det är av vikt att du deltar/lämnar fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 9 maj där vi bland annat skickar ut kallelse till årsmöte, fastställer datum samt informerar om styrelsens förslag om förändrat andelstal samt alternativ för deltagande genom fullmakt.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | 120 kommentarer
avatar
Information.

Information.

 • Förändring av andelstalenNy lag fr.o.m. 1 juli 2022! Som styrelsen tidigare informerat om kan vi nu konstatera att Sveriges Riksdag fattat ett beslut som innebär att samfällighetsföreningar själva kommer att besluta om ändringar (om än dessa i någon mån ska godkännas av Lantmäteriet) av andelstalen. För VVF innebär detta att styrelsen kommer att arbeta fram ett förslag, vilket kommer informeras om i detalj efter nästa styrelsemöte, tidplan enligt nedan, avseende skillnaden mellan s.k. åretrunt- och sommarboende, skillnaden mellan våra två campingar samt dito mellan båtbrygga 1 & 2. Detta innebär, enligt styrelsens kommande förslag, att årsmötet 2023 fastställer eventuella nya andelstal vilka då kommer att gälla fr.o.m. 2024.
 • Om olyckan är framme och hjärtstartare behövs – Idag finns inom vårt område tre (3) hjärtstartare. Bastu- och badföreningen har en ute vid bastun, Bollebygds camping den andra (OBS! denna är endast tillgänglig under deras verksamhetsperiod) samt den tredje på Lanna Strandväg 23 (hemma hos vår egen HLR-utbildare Peter). Låt oss verkligen hoppas att dessa aldrig behöver användas men det är gediget att inom ett relativt litet område ha denna tillgång!
 • Kommande åtgärder/aktiviteter – 1. Nya områdeskartor jämte nya tavelställ för infarterna vid Bollebygdsvägen samt nytt informationsställ, korsningen Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen, beräknas vara klara under första kvartalet 2023. 2. Översyn och eventuella nya vägskyltar inom området med förstärkning av information om vår fartbegränsning inom området vid infarterna till Bollebygdsvägen beräknas vara klart under andra kvartalet. I och med detta anser styrelsen att det inte är ekonomiskt försvarbart med målning av 30-markeringar inom/på vårt vägområde.
 • Nästa styrelsemöte är satt till månadsskiftet februari/mars 2023. Eldnings- och städdag i slutet av april 2023.
 • Som tidigare meddelats kommer denna generella information endast ske vi mail samt anslås på anslagstavlan. Med detta önskar styrelsen en kommande God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 29 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som säkerställer eldningen och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. fredag 14 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, dessa finns på anslagstavlan. Vi ber dig också att respektera att när vi väl tänt brasan så fyller vi inte på med mera – dvs. du har god tid på dig innan den 29:e.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi har noterat att det från tid till annan dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2022-23 utöver normalt vägunderhåll. Som meddelades under årsmötet ser vi att bland annat Lanna Strandväg samt delar av Vassbäcks Ängsväg behöver åtgärdas 2024. Nya områdeskartor och 30-markeringar kommer att genomföras succesivt och beräknas vara klara senast under första kvartalet 2023.
 • Vi förlänger avtalet med Tweko för halk- och snöbekämpning jämte klippning av våra gräsytor avseende 2023.
 • Detta är sista gången vi skickar ut generell styrelseinformation via post till de utav oss som inte har e-mail. D.v.s. generell information kommer fr.o.m. nästa styrelsemöte endast ske vi e-mail och naturligtvis anslås på vår anslagstavla. Vad gäller vital information t ex. kallelse till årsmöte och faktura för årsavgiften så sker det till berörda även fortsättningsvis via post.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2022.
 • OBS! Nya kontaktuppgifter till ordföranden!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Vassbäcksbladet 2022 sommarupplagan

Vassbäcksbladet 2022 sommarupplagan

Nu är sommarupplagan av Vassbäcksbladet 2022 här med mycket ny läsning! Årets sommarupplaga är också den sista utgåvan av Vassbäcksbladet i den långa svit som givits ut sedan 2007.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Vassbäcksbladet 2022

Vassbäcksbladet 2022

Nu är våren äntligen här igen, och med det årets utgåva av Vassbäcksbladet! Här på vassbäck.se kan du ladda ner det i elektronisk form.

 

Passar även på att påminna arbetsdag vid stranden den 10 april klockan 1030, samt att det är dags att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 23 april, vi öppnar upp grinden nu och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2022 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 11 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande om nu pandemin tar en ny riktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen (OBS! ny mailadress och telefonnummer till ordföranden):

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@lingmerths.se, 072-601 22 16
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar