Författararkiv: Stig Karlsson

avatar
Information.

Information.

 • Eldning – Kungsbacka kommun har den 12 april 2024 fattat ett nytt beslut i frågan om eldning på egen tomt. Sammanfattningsvis är det nu åter tillåtet att på egen tomt elda torra kvistar och ris. Komposterbart såsom löv skall även fortsättningsvis lämnas för återvinning.
  Se även kommunens informationssida

Stig Karlsson
Ordförande

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Städdag och eldning Per i dag synes det vara tämligen skräpfritt längs våra vägar och stränder varför allmän städdag inte genomföres denna vår. Sett till dagens situation vid eldningsplatsen blir det inte heller någon eldning nu i april. Vattenfall har ännu inte kunnat ange något bestämt datum för färdigställande av platsen. Jag återkommer i det fall någon ändring skulle ske i närtid. Från 2024 krävs också dispens från kommunen för att genomföra den gemensamma eldning som är en gammal tradition vår och höst.
 • Årsavgift Betalning av årsavgiften i tid fungerar mycket dåligt. Vid senaste betalningsfristens utgång hade 1/3 av fastighetsägarna inte betalat. Detta förorsakar vår kassör onödigt arbete och tidsspillan med förnyade utskick och efterkontroller. Vänligen respektera sista betalningsdag. Meddela aktuella telefonnr. till vår kassör.
 • Avstängning Nortorpsvägen I närtid skall en vägtrumma bytas under övre delen Nortorpsvägen som då spärras av under en kortare period.
 • Eldning egen tomt Från och med den 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i ”Avfallsförordningen”. En av konsekvenserna av detta är, att eldning av avfall i någon form, och oavsett metod, på egen tomt inte längre är tillåten. Läs vidare på kommunens hemsida.
 • Asfalteringsarbeten Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025 efter avslutad nybyggnation Svartnäsvägen. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter, eller annat, kan ha detta i åtanke för samkörning. Kontaktuppgifter till entreprenör kommer efter avklarat anbudsförfarande.
 • Årsmöte 2024 Årsmötet äger rum den 8 juni kl 10.00 på Freadals gård.
 • Motioner till Årsmöte 2024 För att behandlas vid Årsmötet skall eventuella motioner i original, undertecknade av fastighetsägaren/na, vara styrelsen tillhanda senast den 30 april via mail eller brevlåda. Postadress ordförande: Nortorpsvägen 20, 43961 Frillesås.
 • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.

Kontakt med styrelsen

Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Städdag och eldning – Vår eldningsplats har nu ockuperats av en stor grushög som omöjliggör eldning denna gång. Hur det blir fortsättningsvis är osäkert då en byggnad planeras uppföras i direkt anslutning till den öppna grusplanen. I nuläget är det oklart om byggnadslov kommer att beviljas för detta, men vår förhoppning är, att vi skall kunna elda som vanligt till våren. Liksom vid städdagen i våras, är det väldigt begränsad nedskräpning i området varför styrelsen beslutat inställa städdagen denna höst.
 • Asfalteringsarbeten – Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sett till påbörjade nybyggnationer, och möjliga nya skador på vägnätet, är det inte ekonomiskt hållbart att dela upp arbetet. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter samtidigt, kan ha detta i åtanke.
 • Parkslide – Var uppmärksam på invasiva arter i vårt område. Vid gränsen till Rågelunds camping har beståndet åtgärdats.
 • Anslagstavlor – Anslagstavlorna har fått nya kartor som nu är på plats. Nästa steg är att byta ut ställningarna.
 • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.
 • Kontakt med styrelsen – Stig Karlsson ersätter tillfälligt Conny Lingmerth som ordförande och kontaktperson.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, conny.lingmerth@gmail.com
Vice Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar