Månadsarkiv: mars 2024

avatar
Information.

Information.

  • Städdag och eldning Per i dag synes det vara tämligen skräpfritt längs våra vägar och stränder varför allmän städdag inte genomföres denna vår. Sett till dagens situation vid eldningsplatsen blir det inte heller någon eldning nu i april. Vattenfall har ännu inte kunnat ange något bestämt datum för färdigställande av platsen. Jag återkommer i det fall någon ändring skulle ske i närtid. Från 2024 krävs också dispens från kommunen för att genomföra den gemensamma eldning som är en gammal tradition vår och höst.
  • Årsavgift Betalning av årsavgiften i tid fungerar mycket dåligt. Vid senaste betalningsfristens utgång hade 1/3 av fastighetsägarna inte betalat. Detta förorsakar vår kassör onödigt arbete och tidsspillan med förnyade utskick och efterkontroller. Vänligen respektera sista betalningsdag. Meddela aktuella telefonnr. till vår kassör.
  • Avstängning Nortorpsvägen I närtid skall en vägtrumma bytas under övre delen Nortorpsvägen som då spärras av under en kortare period.
  • Eldning egen tomt Från och med den 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i ”Avfallsförordningen”. En av konsekvenserna av detta är, att eldning av avfall i någon form, och oavsett metod, på egen tomt inte längre är tillåten. Läs vidare på kommunens hemsida.
  • Asfalteringsarbeten Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025 efter avslutad nybyggnation Svartnäsvägen. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter, eller annat, kan ha detta i åtanke för samkörning. Kontaktuppgifter till entreprenör kommer efter avklarat anbudsförfarande.
  • Årsmöte 2024 Årsmötet äger rum den 8 juni kl 10.00 på Freadals gård.
  • Motioner till Årsmöte 2024 För att behandlas vid Årsmötet skall eventuella motioner i original, undertecknade av fastighetsägaren/na, vara styrelsen tillhanda senast den 30 april via mail eller brevlåda. Postadress ordförande: Nortorpsvägen 20, 43961 Frillesås.
  • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.

Kontakt med styrelsen

Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar