Månadsarkiv: maj 2013

avatar

Bygga II

Bygga II

Årsmötet i Vassbäcks Båtföreningen Brygga II hålls söndagen den 16:e juni klockan 11.00 – Plats “Byssjan” nere vid bryggorna.

Av flera skäl har vi denna gång valt att köra årsmötet helgen innan Midsommar. För årsmötet 2014 är tanken att det, och följande årsmöten, bör ske i samband med iläggning av bryggan. Dels är det många närvarande vid bryggiläggning och dels kan bättre beslut tas för den aktuella säsongen.

Vänligen hör av er per omgående till styrelsen med ev. motioner etc.

Undertecknad skall också bytas ut vad gäller styrelsepost (lite för mycket “annat”) – Förslag mottages med tacksamhet!!

Skrivet på brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Sommar i vassbäck

Sommar i vassbäck

Så var vi tillbaka igen, under en idag klarblå himmel! Njut av vädret.

Skrivet på förstasidan | Kommentarer inaktiverade för Ordningen återställd
avatar

Åsknedslag 28 maj

Åsknedslag 28 maj

Tors hammare slår urskillningslöst, och ett marknedslag rostade en hel del teknik till oigenkännlighet. Systemet för insamling av väderdata slogs ut, och även om en del sensorer förhoppningsvis klarat sig, så måste de programmeras om för en ny insamlingsnod.

Nya delar är beställda, och förhoppningsvis är vi snart tillbaka.

Skrivet på förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Vitsippor!

Vitsippor!

 • Städdag och Grannsamverkan genomfördes med god närvaro, ett särskilt tack till er som dessutom stannade kvar och gjorde vårt område rent och snyggt. Vi vill slå ett extra slag för grannsamverkan och hjälp med att hålla ögon öppna i vårt område och vid båtbryggorna när du är ute på promenad.
 • På förekommen anledning har vi nödgats fastställa regler för vår eldningsplats, dessa anslås vid anslagstavlan och pumpstationen samt finns att läsa om här på vassbäck.se. Vänligen hjälp oss att respektera dessa.
 • Väginventeringen är nu gjord och utöver normalt underhåll presenterar styrelsen ett förslag för asfaltering i området. Detta kommer att kräva en extradebitering varför det är av vikt att du som fastighetsägare deltar (alternativt skickar fullmakt, undertecknad av fastighetsägaren/-na).
 • Annektering av mark utanför egen tomt genom att t.ex. bygga staket, permanent plats för sopkärl, parkeringsplats etc. är inte tillåtet.
 • Motioner till årsmötet Styrelsen har inte mottagit några motioner och ber den som eventuellt missat, att senast skicka in den 17 maj, undertecknad av fastighetsägaren/-na.
 • Årsmöte är i sommar satt till söndag 2 juni, kl. 10.00. Kallelse finner du här samt e-postas/skickas jämte verksamhetsberättelse och förslag till budget.
 • Efterlysning! Likväl som vi önskar ett ökat deltagande under städdagarna så finns en tydlig avsaknad av intresse att engagera sig i vår gemensamma sak – vägföreningen. Ta en funderare och låt oss ta en gemensam diskussion i anslutning till årsmötet.
 • Vassbäck.se Glöm inte bort att besöka denna informativa hemsida med jämna mellanrum! Vi slår ett slag för våra systerföreningar, ingen nämnd – ingen glömd!
 • Nästa styrelsemöte (konstituerande) är satt till söndag 2 juni, efter årsmötet.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Tid: Söndag 2 juni kl. 10:00
Plats: Kuggaviksgården (SGU)

Dagordning

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av mötets sekreterare
 3. Val av två (2) justeringsmän, rösträknare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Verksamhetsberättelse för 2012
 6. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Inkomna motioner
 9. Beslut om ersättning till styrelsen
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  • Budget
 11. Styrelsens förslag av asfaltering och extra debitering
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Skrivet på Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Observera!

Observera!

Vägföreningen eldar vid eldningsplatsen (pumpstationen) två gånger per år, i slutet av april och i oktober. Det är endast tillåtet för medlemmar i Vassbäcks Vägförening, och då under angiven tid, lägga brännbart ris och grenar vid eldningsplatsen. Tid meddelas genom ordinarie styrelseinformation samt via vassbäck.se

OBSERVERA!

 • tryckbehandlat och målat virke, buskrötter med jord och stora stubbar får ej läggas vid eldningsplatsen!
 • löv, gräs och mossa och övrigt trädgårdsavfall får ej läggas vid eldningsplatsen. dessa får läggas på avsedd plats nedanför transformatorstationen!
 • självklart får du inte lägga brännbart material efter städdagen!
Skrivet på Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Även om termometern på väggen alltjämt knappt visat tvåsiffrigt såhär i början på maj, så kommer badkollen med det glädjande beskedet att vattnet åtminstone inte är mycket kallare! Det lär alltså dröja innan andra än de mest modiga vågar doppa så mycket som en tå i vattnet.

Badkollen har i år uppgraderats och fått en väsentligt mer strömsnål krets, som vi hoppas ska göra att vi klarar säsongen på en omgång batterier och där med leverera mätvärden på ett mer tillförlitligt sätt utan underhåll. Vi får väl se.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar