Författararkiv: Conny Lingmerth

avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 23 april, vi öppnar upp grinden nu och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2022 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 11 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande om nu pandemin tar en ny riktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen (OBS! ny mailadress och telefonnummer till ordföranden):

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@lingmerths.se, 072-601 22 16
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Med en som vanligt rejäl hög att elda genomfördes detta med gedigen övervakning av vår egen brandman – Peter. Ett av Onsala BKs pojklag genomförde/deltog i städning längs med kusten där de utsetts att plocka skräp just vid Lannabukten vilket vi tackar för. Således var det inte mycket för oss att samla in men alltid trevligt att träffas en stund.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2021 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Vår ekonomi är stark – Utifrån att vi har ett omfattande arbete med främst asfaltering av hela Bollebygdsvägen, och delar av Svartnäsvägen, kan vi komma att eventuellt till någon del behöva göra en mindre extra utdebitering. Full information ges under kommande årsmöte. Asfalteringen är beräknad att genomföras under april/maj. Generell information utgår inom kort, dvs hur in- och utfartsvägar kan nyttjas jämte specifik information avseende de förutsättningar ”drabbade” fastigheter vid västra delen av Svartnäsvägen måste förhålla sig till.
 • Behöver du/vill göra tilläggsasfaltering vid din fastighet – När vi har vår entreprenör, Skanska, på plats har du möjlighet i den mån det går att göra en privat överenskommelse med Skanska för ”bästa pris”. Om du är intresserad så e-posta; stig.karlsson@odontologi.gu.se för vbf till Skanska. OBS! VVF avskriver sig från allt ansvar och affären upprättas i sin helhet mellan dig som fastighetsägare och Skanska som entreprenör.
 • Vårstädning och eldningsdag – Vi öppnar upp eldningsplatsen fr.o.m. torsdagen 1 april och eldning sker lördagen 17 april. Om du är osäker på vad du får bidra med finns information vid eldningsplatsen – i annat fall kontakta ordföranden. Även i vår räknar vi med att göra en översyn av skräp längs med vägnätet och kusten. Vi vill tro att du ställer upp. Samling sker 10:00 vid eldningsplatsen lördagen den 17 april!
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vi blir fler fastigheter – Från åttioåtta (88) till nittio (90) fastigheter vilket är oerhört glädjande. Dels genom avstyckning och del genom att vi ”fått” tillbaka en fastighet. Inte bara Åsa/Frillesås växer, så gör även vi!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på ett gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera denna ordning, och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells och räddningstjänst kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Snökäppar är på väg att sättas ut även om vintern känns avlägsen.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen har idag fattat ett principiellt beslut om asfaltering under 2021, vilket informerats om under en längre tid och per definition under senaste årsmötet. Kostnad kommer att debiteras ut till samtliga fastighetsägare men vid handen med lägre belopp än vad vi kunde meddela och fått OK på under årsmötet. Vi kommer i början på året informera om exakt när denna utdebitering sker, utöver vår årliga, så snart vi tecknat avtal med vald entreprenör.
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etcetera, plus lite annat, men det tar kanske lite tid innan allt är på plats.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under kvartal 1 2021, även innehållande besked om städ- och eldningsdag för våren.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 24 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o m. lördag 10 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta utifrån vårt mandat från årsmötet 2020. Vi kommer se över säkerheten genom bland annat vägspeglar samt eventuell kanin-avskjutning. Dagvattenbrunnen vid parkeringsplatsen innan badplatsen är även i fokus!
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etc.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2020.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 18 april med samling vid eldningsplatsen kl. 1000 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi i år delar upp oss på ett annorlunda sätt. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. lördag 4 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Årsavgiften – Har nästan alla erlagt. De få som är kvar får härmed sista påminnelsen därefter via Kronofogdemyndigheten!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Men igen, så utmärker sig t.ex. Lanna Strandväg med parkering på vägnätet över tid. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 19 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 19 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi avvaktar till våren med städdag, ser du skräp är det ju tacksamt om vi hjälps åt att plocka från tid till annan. Eldningsplatsen är öppen fr o m lördag 5 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.

  Styrelsen fick frågan under årsmötet huruvida vi skulle ersätta eldning mot flisning. Då VVF medel endast ska avsättas till vägunderhåll/motsvarande, kommer detta inte att ske utan vi fortsätter med elddagar då alternativen anses sämre ur miljösynpunkt. Dvs att alla får själva transportera trädgårdsavfall som normalt eldas upp till miljöstationen i Kungsbacka.

 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Problem med dagvattenbrunnar – Det råder viss oklarhet vem som äger ansvaret för dessa; är det Kungsbacka Kommun eller VVF?! Vi ska nu bringa klarhet och därefter säkerställa att de brunnar vi har problem med blir åtgärdade.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till december (beroende på dialogen med Nortorp 1:32) alternativt februari/mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vårstädning och eldningsdag – Genomför vi lördag 27 april med samling vid anslagstavlan kl. 10.00. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. torsdag 18 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Avdrag på årsavgiften – Deltagande under städdagarna har inneburit ett avdrag på årsavgiften vilket från i år upphör. Vi vill återinvestera summan till fullo för det den är avsedd för, vilket är underhåll och kommande investeringsprojekt t ex asfaltering inom vägnätet.
 • Årsmöte – Genomför vi söndag 9 juni kl. 11.00 i matsalen på Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem. Kallelse med agenda, bokslut och verksamhetsberättelse kommer i god tid innan årsmötet men notera redan nu i kalendern.
 • Motioner – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Fartbegränsningar – Styrelsen ser inte att ytterligare farthinder ska byggas utan uppmanar oss som kör i området att generellt sänka hastigheten och framför allt inte överskrida tillåtna 30 km/h. En uppfräschning och målning av 30-markeringarna görs under våren när vädret tillåter.
 • Vägunderhåll, några gatuskyltar kommer att bytas ut samt en försvunnen gardist ersättas. Även i år har vi valt tidigare entreprenör att sköta sandning och snöröjning.
 • Fastighetsägares ordning och ansvar, uppdrag från årsmötet, har diskuterats under hösten. Till kommande årsmöte kommer styrelsen ha ett färdigt förslag för ställningstagande.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • GDPR – Som en påminnelse kommer här nygammal information sedan styrelsemötet i maj. Ny lag börjar gälla fr o m 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande persondata; Fastighetsägare, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t.ex. årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtyckande.
 • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser utan vi kommer att se över skyltar som behöver bytas ut och bereda oss för dem delar vi i nya styrelsen fick med oss från årsmötet.
 • Eldningshelg är i höst satt till lördag den 20 oktober. Vi öppnar upp möjligheten att köra in släpkärra fr.o.m. fredag 5 oktober. För dig med skottkärra/motsvarande kan du redan nu börja lämpa av ditt, inom ramen för reglerna, ris. I och med att vi ser från år till annat att nedskräpningen kraftigt har minskat avser vi inte att genomföra en traditionell städdag. Men vi vill gärna tro att vi alla hjälps åt att plocka skräp som du ser. Kom gärna till oss under eldningsdagen för trevligt samkväm – medtag egen fika och för den hugade grilla en korv med lång ”pinne” :-)

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar