Författararkiv: Conny Lingmerth

avatar
Information.

Information.

 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen presenterar ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende gentemot sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en undertecknad, av fastighetsägaren/-na, fullmakt som lämnas till granne/styrelsen. Det är av vikt att du deltar/ger fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Ni behöver ta ställning till följande:
  1. Samtliga fastigheter föreslås ha tre (3) andelar vilket innebär att samtliga fastigheter (året-runt och sommarboende) betalar en årsavgift om ettusen femhundra (1500) kronor per år inkl. moms.
  2. Båtbrygga 1 och 2 får samma antal andelar. D.v.s. femton (15) andelar vardera.
  3. De båda campingarna, Rågelund och Bollebygd, får samma antal andelar. D.v.s. arton (18) andelar vardera.
  4. Tennisföreningen höjs från en (1) andel till tre (3) andelar.

  Det är av vikt att vi alla låter våra röster i denna historiska fråga bli hörda. Om du inte kan delta under årsmötet ber vi dig att rösta genom fullmakt!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 22 april kl. 10.00, vi öppnar upp grinden torsdag den 6 april, Skärtorsdagen, och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2023 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Vägunderhåll 2023 – Utöver normalt underhåll kommer vägskyltar successivt bytas ut och nya områdestavlor att ersätta de gamla.
 • Årsmötet är planerat till lördag den 3 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte som sker 9 maj. Här kommer även information och förslag att skickas ut avseende styrelsens förslag till förändring av andelstalen, se nedan.
 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen kommer att presentera ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende och sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en av fastighetsägaren/-na undertecknad fullmakt som lämnas till granne/styrelsen, mer information kommer tillsammans med kallelsen till årsmötet. Det är av vikt att du deltar/lämnar fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 9 maj där vi bland annat skickar ut kallelse till årsmöte, fastställer datum samt informerar om styrelsens förslag om förändrat andelstal samt alternativ för deltagande genom fullmakt.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | 104 kommentarer
avatar
Information.

Information.

 • Förändring av andelstalenNy lag fr.o.m. 1 juli 2022! Som styrelsen tidigare informerat om kan vi nu konstatera att Sveriges Riksdag fattat ett beslut som innebär att samfällighetsföreningar själva kommer att besluta om ändringar (om än dessa i någon mån ska godkännas av Lantmäteriet) av andelstalen. För VVF innebär detta att styrelsen kommer att arbeta fram ett förslag, vilket kommer informeras om i detalj efter nästa styrelsemöte, tidplan enligt nedan, avseende skillnaden mellan s.k. åretrunt- och sommarboende, skillnaden mellan våra två campingar samt dito mellan båtbrygga 1 & 2. Detta innebär, enligt styrelsens kommande förslag, att årsmötet 2023 fastställer eventuella nya andelstal vilka då kommer att gälla fr.o.m. 2024.
 • Om olyckan är framme och hjärtstartare behövs – Idag finns inom vårt område tre (3) hjärtstartare. Bastu- och badföreningen har en ute vid bastun, Bollebygds camping den andra (OBS! denna är endast tillgänglig under deras verksamhetsperiod) samt den tredje på Lanna Strandväg 23 (hemma hos vår egen HLR-utbildare Peter). Låt oss verkligen hoppas att dessa aldrig behöver användas men det är gediget att inom ett relativt litet område ha denna tillgång!
 • Kommande åtgärder/aktiviteter – 1. Nya områdeskartor jämte nya tavelställ för infarterna vid Bollebygdsvägen samt nytt informationsställ, korsningen Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen, beräknas vara klara under första kvartalet 2023. 2. Översyn och eventuella nya vägskyltar inom området med förstärkning av information om vår fartbegränsning inom området vid infarterna till Bollebygdsvägen beräknas vara klart under andra kvartalet. I och med detta anser styrelsen att det inte är ekonomiskt försvarbart med målning av 30-markeringar inom/på vårt vägområde.
 • Nästa styrelsemöte är satt till månadsskiftet februari/mars 2023. Eldnings- och städdag i slutet av april 2023.
 • Som tidigare meddelats kommer denna generella information endast ske vi mail samt anslås på anslagstavlan. Med detta önskar styrelsen en kommande God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 29 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som säkerställer eldningen och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. fredag 14 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, dessa finns på anslagstavlan. Vi ber dig också att respektera att när vi väl tänt brasan så fyller vi inte på med mera – dvs. du har god tid på dig innan den 29:e.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi har noterat att det från tid till annan dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2022-23 utöver normalt vägunderhåll. Som meddelades under årsmötet ser vi att bland annat Lanna Strandväg samt delar av Vassbäcks Ängsväg behöver åtgärdas 2024. Nya områdeskartor och 30-markeringar kommer att genomföras succesivt och beräknas vara klara senast under första kvartalet 2023.
 • Vi förlänger avtalet med Tweko för halk- och snöbekämpning jämte klippning av våra gräsytor avseende 2023.
 • Detta är sista gången vi skickar ut generell styrelseinformation via post till de utav oss som inte har e-mail. D.v.s. generell information kommer fr.o.m. nästa styrelsemöte endast ske vi e-mail och naturligtvis anslås på vår anslagstavla. Vad gäller vital information t ex. kallelse till årsmöte och faktura för årsavgiften så sker det till berörda även fortsättningsvis via post.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2022.
 • OBS! Nya kontaktuppgifter till ordföranden!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 23 april, vi öppnar upp grinden nu och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2022 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 11 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande om nu pandemin tar en ny riktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen (OBS! ny mailadress och telefonnummer till ordföranden):

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@lingmerths.se, 072-601 22 16
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Med en som vanligt rejäl hög att elda genomfördes detta med gedigen övervakning av vår egen brandman – Peter. Ett av Onsala BKs pojklag genomförde/deltog i städning längs med kusten där de utsetts att plocka skräp just vid Lannabukten vilket vi tackar för. Således var det inte mycket för oss att samla in men alltid trevligt att träffas en stund.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2021 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Vår ekonomi är stark – Utifrån att vi har ett omfattande arbete med främst asfaltering av hela Bollebygdsvägen, och delar av Svartnäsvägen, kan vi komma att eventuellt till någon del behöva göra en mindre extra utdebitering. Full information ges under kommande årsmöte. Asfalteringen är beräknad att genomföras under april/maj. Generell information utgår inom kort, dvs hur in- och utfartsvägar kan nyttjas jämte specifik information avseende de förutsättningar ”drabbade” fastigheter vid västra delen av Svartnäsvägen måste förhålla sig till.
 • Behöver du/vill göra tilläggsasfaltering vid din fastighet – När vi har vår entreprenör, Skanska, på plats har du möjlighet i den mån det går att göra en privat överenskommelse med Skanska för ”bästa pris”. Om du är intresserad så e-posta; stig.karlsson@odontologi.gu.se för vbf till Skanska. OBS! VVF avskriver sig från allt ansvar och affären upprättas i sin helhet mellan dig som fastighetsägare och Skanska som entreprenör.
 • Vårstädning och eldningsdag – Vi öppnar upp eldningsplatsen fr.o.m. torsdagen 1 april och eldning sker lördagen 17 april. Om du är osäker på vad du får bidra med finns information vid eldningsplatsen – i annat fall kontakta ordföranden. Även i vår räknar vi med att göra en översyn av skräp längs med vägnätet och kusten. Vi vill tro att du ställer upp. Samling sker 10:00 vid eldningsplatsen lördagen den 17 april!
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vi blir fler fastigheter – Från åttioåtta (88) till nittio (90) fastigheter vilket är oerhört glädjande. Dels genom avstyckning och del genom att vi ”fått” tillbaka en fastighet. Inte bara Åsa/Frillesås växer, så gör även vi!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på ett gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera denna ordning, och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells och räddningstjänst kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Snökäppar är på väg att sättas ut även om vintern känns avlägsen.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen har idag fattat ett principiellt beslut om asfaltering under 2021, vilket informerats om under en längre tid och per definition under senaste årsmötet. Kostnad kommer att debiteras ut till samtliga fastighetsägare men vid handen med lägre belopp än vad vi kunde meddela och fått OK på under årsmötet. Vi kommer i början på året informera om exakt när denna utdebitering sker, utöver vår årliga, så snart vi tecknat avtal med vald entreprenör.
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etcetera, plus lite annat, men det tar kanske lite tid innan allt är på plats.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under kvartal 1 2021, även innehållande besked om städ- och eldningsdag för våren.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 24 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o m. lördag 10 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta utifrån vårt mandat från årsmötet 2020. Vi kommer se över säkerheten genom bland annat vägspeglar samt eventuell kanin-avskjutning. Dagvattenbrunnen vid parkeringsplatsen innan badplatsen är även i fokus!
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etc.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2020.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 18 april med samling vid eldningsplatsen kl. 1000 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi i år delar upp oss på ett annorlunda sätt. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. lördag 4 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Årsavgiften – Har nästan alla erlagt. De få som är kvar får härmed sista påminnelsen därefter via Kronofogdemyndigheten!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Men igen, så utmärker sig t.ex. Lanna Strandväg med parkering på vägnätet över tid. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 19 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar