Månadsarkiv: juli 2017

avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 6 augusti 2017, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Godkännande av mötets utlysande
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Punkter från föregående protokoll
 10. Styrelsens verksamhetsrapport
 11. Kassörens rapport
 12. Revisionsberättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvoden till styrelse och revisorer
 15. Fastställande av vägavgifter
 16. Val av ordförande för kommande mandatperiod på två år
 17. Val av två ledamöter för kommande mandatperiod på två år
 18. Val av två suppleanter på ett år
 19. Val av revisor på två år
 20. Val av revisorsuppleant på ett år
 21. Val av valberedning på ett år
 22. Motioner
 23. Regler för debitering av slitageavgift
 24. Övriga frågor
 25. Avslutning

Handlingar finns att tillgå hos ordförande Stefan Nybonn, Näsbergsvägen 79 från och med den 29 juli, 2017.

Välkomna! Kaffe serveras.

Styrelsen

 

 

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Äntligen är årets sommarutgåva av Vassbäcksbladet här, med mycket ny läsning. Håll tillgodo!

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar