Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information

Information

  • Städdagen genomfördes den 18 oktober med gott resultat och med osedvanligt lite skräp, vilket naturligtvis är glädjande. Tyvärr har vi fortfarande problem med att “utomstående” passar på att dumpa allsköns bråte både innanför och utanför avspärrningen vid eldningsplatsen. Låt oss hjälpas åt att hålla ögonen öppna. Vi har satt ett preliminärt datum för vårstädningen till lördagen den 25 april klockan 10.00.
  • Röjning av fältet nedanför Trestugevägen är en överenskommelse mellan berörda fastighetsägare och markägaren, och är inte vare sig initierad eller beställd av vägföreningen. Vägföreningens uppgift och ansvar är att förvalta vägnätet med tillhörande grönytor (diken) inom vägområdet.
  • Vi slår ett slag för trafiksäkerheten, och ber dig med hörntomt mot väg att säkerställa att du följer de lagar och regler som råder. Häckar får till exempel ha en maximal höjd höjd om 80 cm. Kommunens folder som anger vilka regler som gäller finner på: https://vassback.se/klipp-hacken
  • Behovet av underhåll av vägnätet under 2015 bedöms utifrån nuläget som begränsat. En arbetsgrupp är utsedd och kommer inför styrelsen att presentera ett förslag till underhålls- och förnyelseplan för de närmsta 10 åren. Denna plan kommer ligga till grund för ett beslut vid årsmötet.
  • Reservation av medel i budgeten på grund av pågående tvist med en fastighetsägare, där denne annekterat en betydande del av vägföreningens mark samt åsamkat tilltäppning av vattenavrinning. Då utgifterna för vägunderhåll bedöms minska under det kommande året, är styrelsens bedömning att det totala utgiftstaket kommer bli densamma. En bedömning som även är beroende av tvistens utfall.
  • Diversifierad medlems-/årsavgift – Även i den återkommande frågan om hur avgifterna bör fördelas mellan föreningens medlemmar har en arbetsgrupp tillsatts som har till uppgift att bereda frågan och lägga fram ett förslag till styrelsen. Förslaget kommer presenteras vid årsmötet, och där ligga till grund för beslut.
  • Snöröjning kanske vi slipper ett tag till. Vi fortsätter med vår tidigare skickliga entreprenör och eventuella synpunkter på dennes arbete förs fram endast direkt till ordföranden. Kontaktuppgifter nedan.
  • Enskilt ansvar (Vett & Etikett) Den 15 november blev en fastighetsägare observerad och fotograferad då denne drog sitt sopkärl över gatan (korsningen Lanna Strandväg/Bollebygdsvägen vid Rågelunds Camping) och tömde dess innehåll bestående av ölburkar och svarta små plastpåsar direkt i diket. Självklart helt oacceptabelt! Styrelsen anser det klädsamt att du som känner dig träffad kontaktar ordföranden jämte att senast fredag 12 december ha städat undan skräpet.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 17 mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.