Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information

Information

Städdag är satt till lördag den 12 oktober kl. 10.00. Samling som vanligt vid vägskälet Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen. Utöver sedvanlig översyn och samling av skräp så kommer vi även ha genomfört en kantklippning. Vänligen se över din egen fastighets buskage/häckar som påverkar sikt/köregenskaper utanför din tomt. Du kan slänga tillåtet eldningsbart material fr.o.m. 1 september på eldningsplatsen.

På förekommen anledning har vi nödgats fastställa regler för vår eldningsplats, dessa anslås vid anslagstavlan och pumpstationen samt finns att läsa om på vassbäck.se. Vänligen hjälp oss att respektera dessa.

Asfaltering är nära förestående, under v. 35 kommer grävning att ske vilket innebär att du kan drabbas av nedsatt framkomlighet och för Nortorpsvägen specifikt behöva använda annan infart än din normala. Under v. 36 sker asfaltering samt att våra tillfälliga farthinder nu ersätts med permanenta. Våra tillfälliga hinder och cementringar tas bort och finns det hugade spekulanter på stora blomlådor är det bara att kontakta ordföranden.

Extra utdebitering pga. ovan nämnda aktivitet kommer att ske runt månadsskiftet november/december 2013. I enlighet med föreningens beslut att inte förvalta våra pengar ska årsavgiften hållas relativt låg och vid varje extra ordinär insats för underhåll och säkerhet utdebitering ske efter beslut av årsmötet. Varje fastighetsägare ska enligt lika-för-alla-principen erlägga cirka 5 000 kr/fastighet, exakt belopp meddelas efter genomförd asfaltering.

Annektering av mark utanför egen tomt genom att t.ex. bygga staket, permanent plats för sopkärl, parkeringsplats, gräsmatta etc. är inte tillåtet.

Fastigheter som vet med sig eller tror sig bidra till vattenflöde över vägbana att innan vintern slår till ha åtgärdat detta. Styrelsen, på uppdrag av föreningen, accepterar inte ytterligare en vinter med svall-is. Lagen är klar över att det är den fastighetsägare vars tomt vattnet kommer ifrån är ansvarig för åtgärd även om bakom-/ovanliggande fastigheter är orsaken. Styrelsen uppmanar fastighetsägarna som indirekt är/kan vara orsaken att samverka med berörd ansvarig fastighetsägare.

Lekplats/-park har genom åren diskuterats, senast finns ett icke färdigt förslag i anslutning till Nortorpsvägen (Nortorp 1:3 7) med ett eventuellt önskemål att föreningen står för röjning/gräsklippning. Styrelsen är positiv till denna typ av engagemang i området men kommer inte att agera i ärendet. Dels pga. att det ligger utanför föreningens område men främst att föreningen inte kan ikläda sig det ansvar och de säkerhetskrav som en lekplats innebär. Eventuellt bidrag kan dock sökas och behandlas av styrelsen.

Efterlysning! Likväl som vi önskar ett ökat deltagande under städdagarna så finns en tydlig avsaknad av intresse att engagera sig i vår gemensamma sak – vägföreningen. Ta en funderare och låt oss ta en gemensam diskussion om hur du kan bidra.

Vassback.se Glöm inte bort att besöka denna informativa hemsida med jämna mellanrum! Vi slår ett slag för våra systerföreningar, ingen nämnd – ingen glömd!

Nästa styrelsemöte är satt till torsdag 14 november.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande: Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13 conny.lingmerth@hansen.se  0701-878750
Kassör: Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17 acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar