Om föreningen

Näsbergsvägens Samfällighetsförening förvaltar den gemensamhetsanläggning som bildades 1958 och då omfattade 118 fastigheter, varav övervägande delen var fritidshus. Fritidshusen har successivt omvandlats till åretruntboende och idag är det ungefär 50% av vardera. Föreningen omfattar idag 150 fastigheter och den underhåller drygt 1 km väg.

Näsbergsvägens samfällighet har enligt föreningens stadgar, “till uppgift att ta hand om den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande Näsbergsvägen, vilken skall av de väghållningsskyldiga byggas och underhållas gemensamt”.

I tillägg till föreningens stadgeenliga ansvar för Näsbergsvägen skötsel, så sköter föreningen även vinterväghållningen på 12 bivägar till Näsbergsvägen på en sträcka av knappt 3,5 km.

Geografisk omfattning / karta

Näsbergsvägens samfällighetsförening förvaltar en 1,1 km lång asfalterad väg enligt markering på karta:

Näsbergsvägens samfällighetsförening

Näsbergsvägens samfällighetsförening

Föreningen förvaltar Näsbergsvägen mellan punkterna 1 och 7.

Medlemskap

Medlem i Näsbergsvägens Samfällighetsförening är du om du äger en fastighet eller egendom i anslutning till Näsbergsvägen. Vilka fastigheter detta gäller framgår av Lantmäteriets Förrättningshandlingar som finns att tillgå hos styrelsen.

Stadgar

Årsmötet beslutar om föreningens stadgar, vilka godkänns av Lantmäteriet innan de vinner laga kraft. Föreningens nuvarande stadgar är antagna 2005-08-07 och registrerade 2005-10-18.

← Tillbaka till huvudsidan