Styrelsens och medlemmarnas ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvarar för att sköta föreningens löpande verksamhet enligt stadgarna, vilket i huvudsak inkluderar följande:

 • Ansvarar för den gemensamma väghållningen av Näsbergsvägen med tillhörande vägområde och diken, såväl sommar som vinter.
 • Föra räkenskaper över förvaltningen. Verksamhetsår 1 maj-30 april.
 • Föra en uppdaterad medlemsförteckning.
 • Löpande besiktningar av vägen för att fastställa behov av trafiksäkerhetsmässiga samt andra åtgärder, samt se till att dessa åtgärdas.
 • Styrelsen kallar till årsmöte första söndagen i augusti.

Medlemmarnas/fastighetsägarnas ansvar

Medlemmarnas huvudsakliga ansvar inkluderar att:

 • Respektera förfallodagen för utdebiterad årsavgift.
 • Värna om allas trivsel och säkerhet genom att hålla låg hastighet och visa respekt.
  • Tänk på att det finns många barn i området och att 30 km/tim kan vara för hög hastighet vid ev. begränsad sikt, kurvor och utfarter.
  • Be även era gäster och eventuella entreprenörer/hantverkare att tänka på detta.
 • Till Styrelsen anmäla planerade om- och tillbyggnadsarbete och nybyggnationer omfattande 50 kvadratmeter eller mer, samt andra omfattande eller tyngre transporter t.ex. i samband med in- och uttransport av jord, schaktmassor, stenar etc. för besiktning av vägen innan byggstart.
 • Klipp häcken! Det finns risk att buskar och träd på din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt. Bifogad folder anger de riktlinjer som gäller enligt Kungsbacka Kommun.
 • Tomtstaket ska vara konstruerade så att de tål normal snöröjning och tryck från snö. Föreningen är inte ersättningsskyldig för eventuell skada som uppkommer vid vinterväghållning.
 • Anmäla ägarbyte, ändrad verksamhet för fastigheten, boendesituation som exempelvis sommarboende som övergår i permanentboende eller tvärtom.
 • Informera om eventuellt ändrad adress och gärna din e-postadress.
 • Inte leda ut vatten från tomt på vägbanan.
 • Inte slänga trädgårdsavfall och annat skräp så det täpper igen vägens diken.
 • Efterfölja de beslut som tas på Årsmötet som berör medlemmarna.

← Tillbaka till huvudsidan