Vägunderhåll och vinterväghållning

Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll ska utföras så att vägen hålls i ett, för trafiksäkerheten tillfredsställande skick inom de kostnadsramar årsmötet anvisar.

I barmarksunderhållet ingår dikning, röjning, reparation av beläggningar, skyltning, samt andra ev. åtgärder av akut natur.

Du har också ett ansvar:

  • Ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och på ett sådant sätt att de hindrar trafik eller sikt.
  • Beskär träd och buskar som hänger ut mot gatan från din fastighet i enlighet med kommunens riktlinjer.
  • Släng inte trädgårdsavfall och annat skräp så att det täpper igen vägens diken.

Vinterväghållning

Föreningen har avtal med en entreprenör för snöröjning och halkbekämpning vid behov. Framkomlighet och trafiksäkerhet skall hållas på en tillfredsställande nivå. Endast vägens bredd upp till ca 3,5 m plogas, inte infarter eller parkeringsplatser.

Du har också ett ansvar:

  • När du skottar undan snön från din tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på vägen.
  • Parkera bilen så att den inte hindrar snöröjning.
  • Ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och inte så de hindrar snöröjning.
  • Staketet ska vara utformat så att det klarar snötryck från plogningsfordon.

← Tillbaka till huvudsidan