Skall du bygga nytt eller bygga om?

I Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, står att den som äger en fastighet ska betala ersättning för slitage om vägen används mer än normalt. Det kan handla om nybyggnad, tillbyggnad eller schaktningsarbeten etc. Som medlem/fastighetsägare är du skyldig att ersätta skador som orsakas av entreprenörer och transporter i samband med transporter till din fastighet.

Anläggningslagen

48 a § Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos mark- och miljödomstolen. Lag (2010:998)

Medlem, som avser utföra byggnadsarbeten, eller markarbeten vilka medför omfattande eller tyngre transporter är, för beslut om extra slitageavgift, skyldig att i god tid innan arbetet påbörjas informera föreningens styrelse om storlek på arbetet samt tidpunkt. Detta gäller vid om- och tillbyggnadsarbete och nybyggnationer som omfattar 50 kvadratmeter eller mer, samt andra omfattande eller tyngre transporter t.ex. i samband med in- och uttransport av jord, schaktmassor, stenar etc. Se regler för slitageavgift.

← Tillbaka till huvudsidan